-

به سایت معاونت غذا وداروی خراسان شمالی خوش آمدید

شرح وظایف


كميته تجويز و مصرف منطقي دارو:

دكتر مهسا فخرزارعی

-         تعيين شاخص هاي تجويز و مصرف دارو در منطقه تحت پوشش

-         ارائه بازخورد نتايج شاخص هاي تجويز و مصرف دارو و الگوي نسخه نويسي به گروه پزشکي (داروخانه ها، مراکز بهداشتي- درماني، بيمارستانها و ....)

-         ارائه راهکارها و پيشنهادات براي سياستگزاري و برنامه ريزي به کميته کشوري

-         تعيين نقاط ضعف و مشکلات موجود در فرآيند تجويز و مصرف دارو در منطقه تحت پوشش ميتني بر روش هاي علمي و آماري و نتايج حاصل از بررسي هاي نسخ و ارائه راهکاري مرتبط

-         کمک به طراحي و اجراي برنامه ها و مداخلات مؤثر تدوين شده توسط کميته کشوري به منظور افزايش آگاهي نگرش و عملکرد گروه پزشکي و عامه مردم در خصوص تجويز و مصرف دارو با ايجاد همکاري بين واحدهاي مختلف مرتبط با موضوع (درون و برون سازماني)

-         انجام نياز سنجي هاي آموزشي و پژوهشي در خصوص تجويز و مصرف دارو در منطقه تحت پوشش

-         تدوين دستورالعمل هاي تجويز دارو در منطقه تحت پوشش و نظارت بر اجراي آنها

-         نظارت بر تشکيل جلسات و اجراي مصوبات کميته دارو و درمان بيمارستاني در بيمارستانهاي منطقه تحت پوشش بر اساس دستورالعمل کميته کشوري

-         تشکيل کميته هاي کارشناسي و تخصصي در موضوعات مرتبط بر حسب مورد

-         تهيه و تنظيم برنامه عملياتي سالانه کميته و تعيين و برآورد بودجه مورد نياز جهت طرح و تصويب در کميته کشوري

-         ارائه گزارش عملکرد به صورت منظم و مستمر به کميته کشوري

 

 مركز اطلاع رساني داروها و سموم:

دكتر مهسا فخرزارعی

 -         اطلاع رساني دارويي به عموم مردم و گروه پزشكي در زمينه نحوه مصرف، تداخلات دارويي، مصرف دارو در بارداري و شيردهي و …

-         آموزش در زمينه مصرف بهينه دارو و جلوگيري از رواج مصرف بي رويه آنها در سطح عموم مردم

 -         ارائه اطلاعات لازم و اوليه به مسمومين وهمراهان و كادر پزشكي در پيشگيري از عوارض سوء مسموميت ها

 -         جمع آوري و تجزيه و تحليل يافته هاي مركزاطلاع رساني دارو و سموم

مركز ADR (ثبت عوارض جانبي داروها) :  

دكتر مهسا فخرزارعی

-         جمع آوري گزارشات مربوط به عوارض ناخواسته دارويي

-         تجزيه و تحليل آماري به همراه تعيين شدت،شيوع و قطعيت عوارض ناخواسته دارويي

-         تلاش در جهت جلوگيري از بروز عوارض ناخواسته دارويي در مراكز درماني ناشي از مصرف غير منطقي داروها و يا تداخلات دارويي


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...